Nieuws

Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van actuele zaken. Tevens is er een klein "archiefje" van eerdere aankondigingen.
Augustus 2001: Informatie over virussen
21 september 2000: Dal-uren regeling / Nighttime count reduction
16 mei 2000: Verkeersteller / Traffic counter
17 februari 2000: Uitbreiding Home Page ruimte naar 20 MB
6 februari 2000: Openingstijden en telefoonnummer Helpdesk
6 februari 2000: Betaling abonnementsgelden
9 november 1999: Snelheid Internet via de kabel

Geachte abonnee,

(English summary, see below)

Brunssum.net introduceert "dal-uren" regeling

In verband met het feit, dat gedurende de nacht het internet aanzienlijk minder wordt gebruikt dan overdag, is besloten een dal- uren regeling te introduceren. De regeling gaat met onmiddelijke ingang in.

Gedurende deze dal-uren zal de verkeersteller een kwart van het gebruik registreren, waardoor u meer kunt downloaden. De teller zal voor elke 4 MB slechts 1 MB tellen.

De tijden dat deze reductie geldt zijn: Dagelijks tussen 01:30 en 06:30 (lokale tijd).

Deze regeling is overigens niet bedoeld om u 's nachts wakker te houden, maar kan worden toegepast om grote bestanden (programma's, muziek etc.) op te halen terwijl u slaapt...

Hoogachtend,
Beheer Brunssum.net

Engish summary:

Nighttime traffic count reduction

Between 01:30 and 06:30 local time, the traffic counter will count 25% of the actual traffic. For each 4 MB, the counter will add 1 MB.

We would like to emphasise, that this reduction is not intended to keep everyone awake but it can be used to download large files while you are asleep...

The reduction will be effective as of now.

Best Regards,
Brunssum.net Operations


Verkeersteller / Traffic counter - 16 mei 2000
Geachte abonnee,

(English summary, see below)

Met ingang van 1 mei 2000 is de "teller" weer in bedrijf. Deze voorziening had al enkele maanden gehaperd in verband met technische problemen. De computer, die de telling moest verzorgen, werd te zwaar belast. Na het installeren van nieuwe software is de telcapaciteit weer ruimschoots voldoende.

De teller is verantwoordelijk voor het bijhouden van het verkeer, dat via de kabelmodems wordt gegenereerd.

U kunt de stand van uw teller zien op deze pagina: http://www.brunssum.net/acc-bin/account-check
Na het invoeren van uw login naam en wachtwoord kunt u onderaan deze pagina de door u geldende stand zien.

Aangezien er de afgelopen dagen verscheidene vragen zijn gesteld over de teller, leek het ons goed u nog eens te informeren over de werking van de teller.

De teller telt het dataverkeer tussen uw modem en andere internet aansluitingen, die buiten het domein van brunssum.net vallen. Verkeer binnen Brunssum telt niet mee. Bezoekt u de website van brunssum.net of haalt u bijvoorbeeld mail op via brunssum.net, dan telt dat niet mee.

Al het overige dataverkeer (zowel inkomend als uitgaand) wordt geteld, waarbij het niet uitmaakt welke soort data het betreft. Zo maakt het bijvoorbeeld niet uit of u een muziekbestand van 5 MB ophaalt of een grafische afbeelding van 5 MB. Luistert u naar radiozenders via Internet of kijkt u naar webcams, alles is data en wordt derhalve meegeteld. Een toepassing die de afgelopen tijd populair schijnt te zijn is Napster, deze kan zorgen voor grote hoeveelheden "onopgemerkt" dataverkeer doordat u het aan derden mogelijk maakt geluidsbestanden naar willekeur van uw PC af te halen. Het verdient de aanbeveling dit soort programma's niet klakkeloos te starten.

De teller telt de zogeheten IP overhead mee. Dit is 'huishoudelijke' data, die het internet verkeer in goede banen leidt. Deze overhead leidt ertoe, dat de teller iets meer kan tonen dan de omvang van de bestanden, die u heeft verzonden of opgehaald. Het verschil bedraagt doorgaans niet meer dan enkele procenten.

De telresultaten worden periodiek verwerkt. Ongeveer eens per twintig minuten wordt uw 'stand' bijgewerkt. Het kan derhalve even duren voordat de genoemde account-check pagina uw actuele stand laat zien. Als veiligheidsmarge kunt u aanhouden dat max. een uur na het moment van verbruik, de waarde doorgaans op uw teller is bijgeschreven.

Zodra uw limiet (200 of 500 MB) nabij komt, wordt door het systeem automatisch een e-mail aan u gezonden, waarin deze situatie wordt gemeld. In het geval u de limiet overschrijdt, ontvangt u wederom een e-mail, waarin wordt gemeld, dat uw limiet is overschreden. In dat geval kunt u nog verbinding maken met internet binnen Brunssum, maar de verbinding met internet aansluitingen buiten brunssum.net is dan geblokkeerd (een dienst als ICQ heeft meestal communicatie buiten brunssum.net nodig en functioneert in voorkomend geval dus niet). D.w.z. verzenden en ontvangen van E-mail is dan nog steeds mogelijk, lezen en posten van news bij news.brunssum.net ook, het bezoeken van web/ftp pagina's binnen brunssum.net ook. Mocht dit laatste in uw geval toch niet mogelijk lijken, dan staat *.brunssum.net wellicht niet bij de proxy-uitzonderingen (bij twijfel belt u dan de helpdesk op 045-5667766).

Elke eerste dag van de maand wordt de teller op nul gezet en wordt een eventuele blokkade opgeheven.

Wij wijzen er - wellicht ten overvloede - op, dat de datalimiet is bedoeld om 'filevorming' op brunssum.net te vermijden. Zonder limiet zouden 'zware gebruikers' onevenredig beslag leggen op het netwerk, waardoor de overige gebruikers zouden worden benadeeld.

Om een handreiking te doen richting de vaak door hun eigen verkeersvolume verraste abonnees krijgt iedereen eenmalig een extra tegoed van 50MB. Dit wordt naar ratio toegekend, al naar gelang hoe ver men reeds boven de gestelde limiet van 200MB of 500MB is uitgestegen.

Diegenen die van abonnementstype willen switchen kunnen dit kenbaar maken via een mailtje aan netwerk@brunssum.net.

Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Beheer Brunssum.net

English summary:

On May 1st, the traffic counter was put into service again. During the past months, the counter software was overloaded and new software had to be installed to resolve the problem.

The counter counts the data traffic to and from your modem to the internet. Traffic within the brunssum.net domain is not taken into account.

At the bottom of the page: http://www.brunssum.net/acc-bin/account-check
you can see the traffic status of your account.

In case your traffic total is within 25 MB of your limit (200 or 500 MB), an automated e-mail is sent, stating that you are about to exceed the IP-traffic limit. In case you exceed the quotum, another e-mail is sent. In that case, your account will be limited to connect to addresses within the brunssum.net domain only (which will allow E-mail traffic accessing or sending from your brunssum.net account, news traffic and local webpages).

Every first day of a month, the counter will be reset to 0 and a possible limitation will be removed.

In order to cater to concerns of the many subscribers taken by surprise by their own amount of traffic used, there will be a one-time bonus of 50MB traffic credit, to be awarded in ratio to the amount the subscriber has exceeded his 200 or 500MB limit with already.

Those who'd like to change their subscriptiontype can do so by sending E-mail to netwerk@brunssum.net.

Kind regards, Brunssum.net Operations


Uitbreiding Home Page ruimte - 17 februari 2000
Geachte abonnee,

In 1998 werd Brunssum.net in gebruik gesteld. Destijds werd de home page ruimte vastgesteld op 5 MB (MegaByte).

De afgelopen maanden zijn we enkele keren benaderd met verzoeken inzake vergroting van de home page ruimte.

Mede kijkend naar de ontwikkelingen in de markt is besloten tot uitbreiden van de home page ruimte.

Vanaf heden is de schijfruimte 20 MB, zonder verhoging van kosten.

Ten aanzien van het verkeer geldt het volgende:
De in de voorwaarden opgenomen limiet van 250 MB verkeer, dat middels home pages per maand wordt veroorzaakt, zal vooralsnog worden gehandhaafd.
De overweging daarbij is, dat excessief homepage verkeer niet ten koste mag gaan van de prestaties voor de overige gebruikers.

English summary:

Dear customer,

In 1998, Brunssum.net was introduced. The home page disk quota were set to 5MB (MegaByte).
During the past months, some users requested more space. Taking internet developments into account, we decided to enlarge the home page quota to 20 MB, without extra charges.

With regard to the traffic, generated by home pages, the general terms and conditions state a limit of 250 MB per month. It was decided to leave this unchanged. Enlarged home pages could lead to excessive traffic, which could in term degrade the overall performance of brunssum.net.


Telefoonnummer en openingstijden Helpdesk

Het telefoonnummer van de helpdesk, dat in de handleiding van Brunssum.net is genoemd, is gewijzigd. Onderstaand treft u de nieuwe gegevens aan:

Helpdesk Brunssum.net
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 09.00 tot 22.00 uur
Zaterdag: 13.00 tot 19.00 uur

Telefoon: 04-55-667766
Email:
helpdesk@brunssum.net


Betaling abonnementskosten - 6 februari 2000
Geachte abonnee,

Conform de algemene voorwaarden voor internetdiensten door Brunssum.net dienen de maandelijkse abonnementskosten vooraf betaald te worden.

De inning van de abonnementsgelden vindt plaats middels gemeentelijke facturen.

Tot heden werden de facturen niet vooruit gezonden, maar na afloop van de betreffende maand. Dit hield onder meer verband met aanloop stagnaties, die Brunssum.net heeft gekend. Inmiddels is de situatie aanmerkelijk verbeterd.

Helaas zijn er ook veel problemen geweest met de inning van de facturen, waardoor veel onnodige kosten zijn gemaakt.

In het licht van de geschetste ontwikkelingen is besloten geleidelijk over te gaan naar betaling vooraf. Daarmee ontstaat ook de mogelijkheid om bij betalingsachterstand een abonnee tijdelijk af te sluiten, waardoor de genoemde incassoproblemen kunnen worden beperkt.

Wij zullen de rekeningen volgens het volgende schema toezenden:

In week 6 ontvangt u de rekening van januari 2000
In week 8 ontvangt u de rekening van februari 2000
In week 10 ontvangt u de rekening van maart 2000
In week 12 ontvangt u de rekening van april 2000
In week 15 ontvangt u de rekening van mei 2000

Daarna zullen de rekeningen steeds gedurende de eerste helft van de maand worden verzonden, die vooraf gaat aan de periode waarop de rekening betrekking heeft. Zo ontvangt u bijvoorbeeld voor half juni de rekening over de maand juli.

Wij rekenen erop dat u begrip zult opbrengen voor deze aanpassing, die overigens geheel in overeenstemming is met de algemene voorwaarden.

Met vriendelijke groet,

Hoofd afdeling beheer, J. L. M. Maessen

English summary:

In the past, invoices with regard to Brunssum.net were sent after the period to which the invoices referred. Unfortunately, we encountered problems with payments, leading to unnecessary extra costs. In order to avoid these costs, invoicing will gradually shift to payment in advance. The schedule in the Dutch text shows the dates when the invoices will be sent. After the month May, invoices will be sent during the first half of the month preceding the period to which the invoice refers.

We hope that you will understand this change which is in accordance with the general terms and conditions of Brunssum.net.


Snelheid Internet via de kabel - 9 november 1999
In juni 1998 is de Gemeente Brunssum gestart met het aanbieden van internet via de kabel. Er was meteen een grote belangstelling voor deze dienst.

Internet via de kabel wijkt op een aantal belangrijke punten af van internet via telefoonlijn of ISDN. Omdat de verbinding via het kabelnet loopt brengt het gebruik geen extra kosten met zich mee, zoals telefoontikken. Ook is een gewone telefoonlijn niet bezet, waarmee een extra voordeel ontstaat.

Internet via de kabel is echter ook meerdere malen bekritiseerd vanwege de tegenvallende snelheid van dit medium. De hooggespannen verwachtingen bij gebruikers konden helaas niet worden waargemaakt. De praktijk wees uit, dat in een aantal gevallen de snelheid via een kabelmodem niet hoger bleek te zijn dan via een telefoonmodem.

Een kabelnet is namelijk een zogenaamd "gedeeld" netwerk. Dit betekent dat meerdere klanten gebruik maken van dezelfde fysieke verbinding met de "centrale" in een wijk. In tegenstelling tot het telefoonnetwerk, waarbij elke gebruiker een eigen verbinding met de centrale heeft met een tot dat punt te garanderen snelheid, is via het kabelnet de snelheid mede afhankelijk van het gebruik van andere klanten. Als er weinig klanten actief zijn, kan de snelheid relatief hoog zijn, maar tijdens piekuren kan de snelheid laag zijn. Het is daardoor onmogelijk garanties te geven over de snelheid. Bij structureel tegenvallende snelheid wordt overigens extra apparatuur geplaatst in bepaalde wijken. Verder geldt dat de snelheid tevens afhankelijk is van de belasting van verbindingen buiten ons netwerk, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend.

Bij de introductie van de dienst in 1998 werd een indicatie van de snelheid gegeven, die "sneller dan ISDN" zou zijn. Deze snelheid blijkt in de praktijk alleen haalbaar op momenten dat er relatief weinig gebruikers op het netwerk aanwezig zijn.

Het zou echter hoge investeringen vergen om bij elke klant op elk moment een gegarandeerde snelheid te realiseren. Het resultaat zou zijn, dat het huidige tarief aanzienlijk verhoogd zou moeten worden.

Gemeente Brunssum is van mening dat de aantrekkelijkheid van het produkt - naast de eerder genoemde voordelen - mede gelegen is in de betaalbaarheid ervan. Tevens zijn wij van oordeel, dat de soms tegenvallende snelheid wordt gecompenseerd door het feit dat de ermee samenhangende langere gebruiksduur geen extra kosten vergt. Er is daarom gekozen voor het handhaven van de bestaande voorziening tegen het huidige tarief. Wel zal uiteraard extra apparatuur worden geplaatst op plaatsen waar zich knelpunten voordoen.

Op de homepage van Brunssum.net (http://www.brunssum.net) zijn de uitingen enigszins aangepast en wordt meer uitleg gegeven over de mogelijke snelheidsbeperkingen.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een verdere uitbreiding van de capaciteit. Het plaatsen van extra apparatuur in "drukke" wijken wordt op dit moment voorbereid. U zult tijdig worden gečnformeerd omtrent eventuele onderbrekingen.

Wij vertrouwen erop hiermee meer duidelijkheid te hebben geschapen over deze kwestie.

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit bericht, kunt u deze schriftelijk richten aan:

Gemeente Brunssum
Brunssum.net
Postbus 250
6440 AG BRUNSSUM

English summary:
Cable Internet Speed

In June, 1998, The Brunssum Municipality started with the Cable Internet project. Right from the start, interest appeared to be very high.

Comparing Cable Internet with a dialup connection via telephone or ISDN circuits is impossible without looking at some essential differences. Using a telephone circuit, costs depend on the duration of the use. In the Cable situation, no extra charges apply. Cable Internet also prevents the telephone to be busy.

Cable Internet is criticised regularly with regard to the transmission speed. Being introduced as a "high speed" service, users expected superior performance. In the practical situation, however, the speed could not outperform telephone modem speeds in some cases.

A Cable Internet network is a shared network and therefore, the speed depends on the number of users that are active in a given zone. In contrast with a telephone network, where the transmission speed to the exchange is known, for a Cable network, no speed values can be guaranteed. The speed can be high when just a few users are active, but when many users are on-line, the speed can drop to lower values. In cases where the speed is low because the number of users in a zone is high, extra equipment is installed to expand the capacity of the system. It has to be noted, that traffic congestion in networks, to which we are connected, can cause speed drops. We are unable to control this.

In 1998 this speed was indicated as "better than ISDN" (64 kbit/sec). This proved to be possible only when relatively few users are on-line.

It would require very high investments to create a situation, where every user would have a guaranteed transmission speed. The monthly fees would have to rise substantially.

The Brunssum Municipality is convinced that Cable Internet is attractive because of the low costs when compared to intensive Internet use over telephone circuits. Allowing to be on-line for very long periods without extra charges is one of the major benefits of the service. It is therefore decided to continue the current service for the same monthly fees. Of course, extra equipment will be installed in zones where traffic demands are high.

At our homepage (http://www.brunssum.net), the statements about the network performance are changed and more information is given about possible speed limitations.

Currently, installation of new network equipment is being prepared. In busy zones, the network capacity will be enlarged. We will inform our customers when service interruptions are expected.

In case you would like to contact us, please use the following address:
Gemeente Brunssum
Brunssum.net
Postbus 250
6440 AG BRUNSSUM


Homepage Brunssum.net